🔷 شوک قیمتی در بازار مسکن

⬅️ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است: دولت باید ساز و کار قانونی برای جلوگیری از معاملات سفته بازی را فراهم کند که مجلس آمادگی خود را برای کمک به تنظیم قیمت در بازار مسکن اعلام می کند.

🏬 بازار مسکن طی یک دهه اخیر در دو بازه زمانی پنج ساله با شوک قیمتی شدید مواجه شد. بازار مسکن در ۱۰ سال گذشته، نخستین شوک قیمتی خود را در سال ۱۳۸۶ تجربه کرد به طوری که در همان سال قیمت مسکن در تهران ۷۸ درصد افزایش داشت.

⚠️ روند نرخ تورم بخش مسکن نشان می دهد اوج نرخ تورم در دهه هشتاد، مربوط به سال های ۸۶ تا ۸۸ است و افزایش قیمت مسکن در این سال ها فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی کشور داشته است.


خرید خانه در سهروردی شمالی