🔹 مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه از ارسال تصاویر مربوط به مجوزهای صادره (اعم از پروانه و گواهی) و اطلاعات مربوط به نقشه های مصوب شامل معماری، سازه ، برق و مکانیک - نقشه های مصوب نما، به کارتابل مهندسین، خبر داد.

🔹به نقل از ایسنا، مهندس محمد ابراهیم دادسرشت گفت: با تصمیم اداره کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ، امکان بازبینی تصاویر مربوط به مجوزهای صادره (اعم از پروانه و گواهی) و اطلاعات مربوط به نقشه های مصوب شامل معماری، سازه ، برق و مکانیک، نقشه های مصوب نما و گزارشات مراحل کار حاصل از بازدیدهای ناظران از عملیات ساختمانی برای مهندسین مهیا شد.

🔹بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت شهرسازی،‌ وی ادامه داد: بر این اساس و به منظور ارائه خدمات مطلوب به مهندسین، امکان بازبینی تصاویر مربوط به مجوزهای صادره (اعم از پروانه و گواهی) و اطلاعات مربوط به نقشه‌های مصوب شامل معماری، سازه ، برق و مکانیک، نقشه های مصوب نما و گزارشات مراحل کار حاصل از بازدیدهای ناظران از عملیات ساختمانی، جهت پرونده هایی که از سوی ایشان، ارائه خدمات مهندسی انجام پذیرفته است  (خدمات مربوط به طراحی / نظارت ساختمان)، در سامانه اینترنتی شهرداری تهران فراهم و این اطلاعات به طور کامل در دسترس مهندسین قرار گرفته است.